Satem Mobil Sağlık Merkezi, iş yerinizde mobil sağlık denetim aracıyla çalışanların sağlık kontrollerini ve taramalarını gerçekleştirerek, iş süreçlerinde herhangi bir aksamaya neden olmaksızın uzman ekibimizle sağlık hizmeti sunmaktadır.

Mobil sağlık denetim aracının tercih nedeni, işletmelere zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamasıdır. Çalışanların fiziksel muayeneleri ve sağlık raporları işe başlama anından itibaren iş yerinin tehlike sınıfına bağlı olarak çalışma hayatı boyunca devam eder.

Satem Mobil Sağlık Merkezi, uzman sağlık ekibimizle iş yerinizde hem yasal düzenlemeler gereği yapılması gereken test ve kontrollerde danışmanlık hizmeti sunar hem de gerekli sağlık hizmetlerini iş süreçlerinizi aksatmadan yerine getirir, Gezici İSG Aracı ile yaptığı tarama sonuçları değerlendirir ve yıl boyunca periyodik kontrollerinizi iş yerinizde takip eder.

Mobil Sağlık Denetim Aracıyla Çalışanların Periyodik Sağlık Kontrolleri

İş yerlerinde, çalışanların başlangıç sağlık raporları yeterli olmayıp, periyodik olarak (çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir) sağlık muayenelerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Kalifiye personel istihdamının yanı sıra, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak sağlık gözetimine alınması ve gelecekte ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının tespitiyle çalışanların verimliliğinin maksimum düzeye çıkarılması hem yasal bir zorunluluk hem de iş kalitesi ve performansı açısından büyük öneme sahiptir.

Mobil Sağlık Denetimleri

• Mobil sağlık hizmetleri, istediğiniz gün ve saatlerde iş yerinize gelerek çalışanlarınızın sağlık kontrollerini gerçekleştirir.

• Mobil sağlık hizmeti sayesinde hem çalışanlarınızın sağlığını kontrol altına alır hem de iş gücü kaybını engellersiniz.

• Mobil Sağlık Denetim Aracımız, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) onaylıdır.

• Deneyimli sağlık personelleri tarafından sağlık taramaları yapılmaktadır.

• Testler, uzman doktorlarımız tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar iş yerinize iletilir.

• İş yeri hekimliği hizmeti sağladığımız firmaların raporları iş yeri doktorumuz tarafından incelenerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.

Mobil Sağlık Tarama Aracında Sunulan Hizmetler

• PA Akciğer Grafisi

• Odyometri

• Hemogram

• Solunum Fonksiyonu Testi

• Tetanoz Aşısı

• EKG

• Göz muayenesi

• Tam idrar tahlili

• Kan grubu belirleme

• Portör muayeneleri

• Tüm Biyokimya Tetkikleri

• Tüm Mikrobiyoloji Tetkikleri

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gerektirdiği tüm laboratuvar testleri de yapılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 - İşveren;

a) Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

İşe girişlerinde

İş değişikliğinde

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.