Böcüzade Süleyman Sami'nin Isparta Tarihi'nde, Meydan Larousse'da ve Kaamus'ul-Alam'da belirtildiğine göre Isparta adı, Pisidia şehirlerinden biri olan Baris'in yerine kullanılmıştır. Baris isminin Sanskrit'te "su" anlamına gelen "Vari" kelimesiyle bağlantısı olduğu düşünülmekte ve bu isme "Is" ön eki eklenerek "Isparita" şeklini aldığı ve daha sonra "Isparta" şekline dönüştüğü ifade edilmektedir.

Turhan Hikmet Dağlıoğlu ve Prof. Unger gibi bazı araştırmacılarsa Isparta isminin "Baride" kelimesinden geldiğini ifade ederler. Bu kelimenin Hitite veya belki de Lidya dillerinden Anadolu'ya geldiğini, Yunan göçmenlerin Anadolu'ya gelmeleri sonrası "Barida" ismine "Eis" ekleyerek "Isbarida" dediklerini belirtirler. Prof. Osman Turan ve Prof. Ramsey, "Eis Baride" isminin zamanla "Isparta" şeklini alarak kullanıldığı görüşünü benimserler.

Bu arada Arap kaynaklarında Isparta adı, Sabarta olarak geçer; bu ismin MÖ VIII. yy.'da Karadeniz'in kuzeyindeki İskitlerce güneye sürülen Sabardai kavimlerinin yerleştikleri bölgelere verildiği belirtilir.

Sonuç olarak, başka bir görüşe göre de Isparta'nın tarih boyunca en çok kullanılan adının Baris olduğunu belirtenler vardır. Bu isim Hititler tarafından atfedilmiş ve "bereket" anlamı taşımaktadır. Romalılar Pisidia bölgesine hakim olduklarında, Baris ismini kendi dillerine uyarlamış ve "Sbarita" demişlerdir. Kentin ipleri Türklerin ellerine geçtiğinde, bu isim "Isparta" olarak anılmaya başlamıştır.