Tarihin bilinen dönemlerinden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan Uşak yöresi, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu toprakların hakimiyeti bir çok kültürün eline geçtiği bilinmektedir.

Uşak'ın eski adı

Kentin bilinen en eski adı Temenothytia'dır. Bu ismi Heraklilerden, Aristomakhosun oğlu Temenostan almıştır. 

Uşak adının tarihçesi

Uşak kelimesi birçok farklı anlamı beraberinde taşırken, tüm bu anlamların tek bir kökene dayandığı bir gerçektir. Çağatay Türkçe'sinde "Oğul, Torun" anlamına gelen Uşak, Arapça'da "Aşıklar" ve halk dilinde ise "Esir, Köle" manalarını taşır. Ancak bu çok anlamlı kelimenin bir yer adı olarak kullanımı ne Anadolu'da Türklerden önce yaşayan toplulukların adlandırmalarının bir uzantısıdır, ne de Türkçe bir kökeni vardır. Yani Uşak isminin arka planı, bir yerleşim bölgesine isimlendirme bağlamında belirli bir anlam çerçevesi oluşturmamaktadır.

Uşak adının neden ve nasıl verildiği hala belirsizliklerle dolu bir konudur ve bu konuda kesin veriler sağlayan tarihi kaynaklar henüz tespit edilememiştir. Ancak rahatlıkla söylenebilir ki; "XI. yüzyılın sonlarından başlayarak Anadolu'ya göç eden ve XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle son çeyrekte kendi hayat şartlarını yaratan Selçuklu devrinin oluşturduğu bir yerleşim alanı, bir Türk şehri olsa gerektir. 1255 tarihinde yapılan ve günümüze kadar ulaşan Çanlı Köprü, Uşak'ın Selçuklular döneminde var olan bir Türk şehri olduğunu öne süren argümanlara güç katmaktadır.