1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 61/A maddesi gereğince 01/07/2023 tarihinde noterlerde taşınmazlara ait tapu devir işlemleri başlayacaktır.

1 Temmuz cumartesi gününe denk geldiğinden başvuru ve işlemler 3 Temmuz'da fiili olarak başlayacaktır.

Taşınmaz devir sözleşmelerinin nasıl olacağını soru-cevap şeklinde açıklamanın uygun olacağını düşünüyorum.

Tapu devir işlemleri sadece noterlerde mi yapılacak?

Hayır. İsteğe bağlı olarak bulunduğunuz yer Tapu ve Kadastro Müdürlüğü veya noterlerde yapabilirsiniz.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Fiili olarak 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bize işlemlerin nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliği web sayfası üzerinden ve e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacaktır.

İlgili web sayfalarına giriş için Google araması yapmayın lütfen. Tarayıcı adres satırına turkiye.gov.tr yazıp sisteme giriş yapmanızı önerebilirim.

e-Devlet sistemine giriş yapıp arama bölümüne “noter randevu” veya “e-Randevu / Başvuru” yazıp ilgili başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bu konuda görüşme yaptığım bir noter yetkilisi, randevu alamayan kişilerin bizzat notere gelip başvuru yapabileceğini belirtmiştir.

Hafta sonu nöbetçi noterlere başvuru yapabilir miyim?

Türkiye Noterler Birliğinin 3 Nisan 2019 tarihli 57 sayılı genel yazısı ile ülkemizde hafta sonları (Cumartesi) nöbetçi noter uygulaması başlamıştır.

İlgili Yönetmeliği incelediğimizde hafta sonları taşınmaz satış sözleşmesi yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığını görüyoruz. Ayrıca hafta sonları bankalar, belediyeler, vergi daireleri ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri kapalı. Bu nedenle nöbetçi noterlerde devir işlemlerinin yapılmayacağını düşünüyorum. Ancak gerekli altyapı oluşturulduğunda devir işlemleri hafta sonu da yapılabilir. 

Kimler başvurabilir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

- Tüzel kişiler.

- Yabancı ülke vatandaşları.

- Mavi kart sahibi kişiler.

- Vatansız kişiler.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Taşınmaz satış sözleşmesine ilişkin istenen bilgiler sistem üzerinden beyan edilecek, belgeler ise taranıp sisteme yüklenecektir.

Bilgi ve belgeler    

- Gerçek kişiler için kimlik numarası.

- Tüzel kişi için yetki belgesi.

- Kanuni veya akdi temsile ilişkin belgeler.

- Taşınmaz emlak vergi değeri.

- Taşınmaz devir bedeli beyanı.

- Konutlar ve konutlu işyeri için DASK poliçesi.

- Vatandaşlık için döviz alım belgesi ve diğer belgeler.

- Yabancılar için tercümesi yapılmış pasaport ve varsa diğer belgeler.

Sisteme yüklenen belge asılları randevu saatinde notere teslim edilecektir.

Başvuru yaptıktan sonra tarafıma bilgi verilecek mi?

Başvuru yaptığınıza dair bilgiler tarafınıza SMS olarak bildirilecektir.

Başvuru sonrası bilge ve belgelerde eksiklik olması halinde SMS yoluyla tarafınıza bilgi verilecektir.

Yapılan inceleme sonucu tapu devrine ilişkin herhangi bir mani durum bulunmuyorsa SMS yoluyla tarafınıza gönderilecek bilgiler kapsamında gerekli ödemeleri yaptıktan sonra alıcı ve satıcı belirtilen randevu saatinde notere gidip tapu devir sözleşmesini imzalamalarına müteakip işlem tamamlanacaktır.

Başvuru yaptım. İşlemden vazgeçebilir miyim?

Tapu devir sözleşmesini imzalamadığınız sürece işlemden vazgeçebilirsiniz.

Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara, on gün içinde noterliğe müracaat etmeleri hâlinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi kısa mesajla bildirilir.

Noterlerde hangi tapu işlemleri yapılacak?

İlgili Yönetmelik kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin tamamı yapılabilecektir. Konut, işyeri, tarla ve arsalar.

Konuştuğum bir noter yetkilisi sadece peşin olarak satışa konu taşınmaz işlemlerinin yapılacağını, ipotekli işlemlerin (Bankadan kredi çekilerek satın alınacak taşınmaz işlemleri.) yapılmayacağını beyan etmiştir.

İşlemler için ödenecek ücretler.

- Tapu harcı: Beyan edilen taşınmaz değerinin alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı.

- Döner sermaye: Döner sermaye bedeli, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından her yıl ilan edilen yerleşim yeri yöresel katsayı oranının 519 TL ile çarpımı sonucu elde edilen tutardır.

Örneğin: Odunpazarı ilçesi için yöresel katsayı oranı 2,50, Han ilçesi için 0,50 oranındadır. Döner sermaye bedeli ise bu oranların 519 ile çarpımı sonucu elde edilen tutar olacaktır.

Taşınmaz başka yerde, satış sözleşmesi başka yerde yapılıyorsa istem oluşturulan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri arasında yöresel katsayı en yüksek olan oran uygulanır ve iki kat olarak ödenmektedir.

- Noter ücreti. Noterler Birliğinin web sayfasında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesinde, “noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz.”  açıklaması yapılmıştır.

Örneğin, taşınmaz satış değeri 2.000.000 TL olarak beyan edilmişse noter ücreti 2.000 TL olacaktır. Eğer 10.000 TL beyan edilmişse ücret 10 TL olarak hesaplanmakta ise de Yönetmelik gereği 500 TL altında olmayacağından dolayı 500 TL ödenecektir.

Başka yerde bulunan bir taşınmazın başka bir yerdeki noterde devir işleminin yapılması halinde alınacak noter ücretinde değişiklik olup olmayacağı hakkında bilgiye ulaşamadım. Muhtemelen noter ücretlerinde bir değişiklik olacağını şimdilik düşünmüyorum.

Edindiğim bilgiler bu kadar. Eğer herhangi bir erteleme kararı olmazsa taşınmaz devir sözleşmeleri 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü noterlerde başlayacaktır.